Byggereglement Tysvær Kommune

1. Definisjoner:
Med vogn menes campingvogn, husvogn og bobil.
Med mobil konstruksjon menes vogn som lett kan flyttes med traktor, bil e.l., telt og fortelt.
Med fast konstruksjon menes alle vogner som ikke regnes som mobil konstruksjon,og i tillegg terrasser og tilbygg. For eksempel husvogner.
Med campingenhet menes vogn med terrasse og tilbygg.
Med terrenggulv menes en konstruksjon hvor ferdig gulv ikke er høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig terrengnivå.
Med terrasse menes en konstruksjon som er høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig terrengnivå, er ikke lenger tillatt på nybygg og totalrenovering.
BYA = bebygd areal. Areal (målt utvendig) på vogn, inkl. eventuelt tilbygg og terrasse.

2. Eventuelle tilbygg skal være prefabrikerte elementbygg med minimum brannklasse EI15 på elementene og kun med brannhemmende skum som isolasjonsmateriale. Disse skal stå langsetter vogna, og skal ikke være lengre enn vogna. Det kan være maks 4 m dybde, og tilpasses høyden på vogna. På Hervik Camping er følgende produsenter godkjent: VestCamp, Wee Camp, Isocamp. Alle vinduer og dører skal ha sprosser.

3. Terrenggulv skal være så lavt som mulig og maks 80 cm på høyeste pungt i fremkant, målt fra terreng til ferdig gulv. Maks 70 m². Kan ikke plasseres nærmere enn 1 meter til neste campingenhet. Mindre terrenginngrep opp til 80 cm er tillatt. Terrenginngrep ifm. terrenggulv skal være reversible, sprengning og støyping er ikke tillatt.

4. På terrasse og terrenggulv kan det bygges rekkverk, levegg eller en kombinasjon av disse. Det kan bygges opp til 10 m levegg i opp til 1,8 m høyde. Alt over 1 m høyde være av glass omrammet av aluminium, stål e.l. Rekkverk skal ikke være høyere enn 1 m.

5. For campingenhet med BYA til og med 65 m² skal faste konstruksjoner ikke settes opp nærmere enn 6 m. Mobile konstruksjoner og konstruksjoner med brannklasse EI15 eller bedre kan ligge nærmere neste campingenhet, men ikke nærmere enn 3 meter.

6. For campingenheter med BYA over 65 m² skal fast konstruksjon ikke settes opp nærmere andre faste konstruksjoner enn 8 meter.Mobile konstruksjoner og konstruksjoner med brannklasse EI15 eller bedre kan ligge nærmere neste campingenhet, men ikke nærmere enn 5 meter.

7. Campingenheten skal ha et helhetlig farge- og marerialvalg slik at det fremstår som en enhet, og skal være tilpasset natur- og kulturmiljøet.

8. Tiltak som er regnet som fast konstruksjon er søknadspliktig til Tysvær Kommune. Kontakt resepsjon for søknadsskjema.